Thông báo dời địa điểm Tiệc chay gây quỹ vào Chủ Nhật

Thông báo dời địa điểm Tiệc chay gây quỹ vào Chủ Nhật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ,

Kính Thưa Quý vị Phật tử và bà con đồng hương.

Chùa Linh Quang xin thông báo đến quý vị Phật Tử và bà con đồng hương về buổi tiệc chay gây quỹ chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2017 .Do điều kiện trời mưa không thể tổ chức tại chùa Linh Quang nên buổi tiệc sẽ được tổ chức tại Golden City từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm ngày 04 tháng 06 năm 2017 . Kính mong quý Phật Tử và bà con đồng hương hoan hỷ đến tham dự.

Ni chúng Chùa Linh Quang