chualinhquangpa.org

2014 Tu Niệm Phật (Thích Chúc Thiện)

2014 Tu Niệm Phật (Thích Chúc Thiện)
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2015 HT Thích Như Điển

2015 HT Thích Như Điển
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2015 DNH Gây Quỹ

2015 DNH Gây Quỹ
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2015 Tiệc Chay PT Chùa Linh Quang

2015 Tiệc Chay PT Chùa Linh Quang
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2015 Phật Đản

2015 Phật Đản
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

Tết 2017 (Chùa Linh Quang)

Tết 2017 tại Chùa Linh Quang, Telford, PA (loclephotography.com)
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Tu Niệm Phật

2014 Tu Niệm Phật
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Thích Phước Tiến

2014 Thích Phước Tiến
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Tiệc Chay Gây Quỹ (Như Quỳnh)

2014 Tiệc Chay Gây Quỹ (Như Quỳnh)
Đọc thêm