2014 Lễ Đặt Đá Xây Chánh Điện

2014 Lễ Đặt Đá Xây Chánh Điện

chualinhquangpa.org

2014 Lễ Đặt Đá