12 Lời Nguyện Niệm Phật

12 Lời Nguyện Niệm Phật
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Hôm nay và mãi mãi.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Cho trí sáng tâm khai.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Sống an vui tự tại.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Không ác ý với ai.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nói lời từ ái.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Không gây khổ cho ai.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Hắng trì trai giữ giới.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nhẫn nại khoan dung.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Sắc tài không đắm nhiễm.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Trừ phiền não trái oan.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Trải lòng thương muôn loại.
 1. Kính lạy Phật Di Đà… Con nay xin phát nguyện: Thường niệm danh hiệu Ngài, Chí vãng sanh không phai.